Sat, 25 May 2024

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ – ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑ
ΜΕΛΟΣ : Ο.Τ.Ο.Ε. / Ε.Κ.Α.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΑΣ :4348/2003

 

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ.
Η επωνυμία του σωματείου είναι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, στη Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 170.

 

 

 

Άρθρο 2
Σ Κ Ο Π Ο Ι

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1.

Η προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.

2.

Η βελτίωση των όρων αμοιβής και των συνθηκών εργασίας.

3.

Η ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας , του εργασιακού αθλητισμού και κάθε δραστηριότητας που συντελεί στην ανάπτυξη της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

4.

Η καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και των εργαζομένων του κλάδου.

 

 

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου είναι:

1.

 Η τακτική, αμφίδρομη πληροφόρηση ανάμεσα στο Δ.Σ. και στα μέλη.

2.

Η σύσταση ή η συμμετοχή σε καταναλωτικούς, πιστωτικούς ή οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

3.

Η ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη που διώκονται για τη προσφορά τους στο Σύλλογο.

4.

Η δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση έκτακτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών (απεργιακό ταμείο κ.λ.π.).

5.

Η εφαρμογή των αποφάσεων και η υποστήριξη των καταστατικών σκοπών της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.) της οποίας είναι μέλος.

6.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας, των Σ.Σ.Ε. και η νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

7.

Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αυτοσεβασμού, της αξιοπρέπειας, του αγωνιστικού φρονήματος, της συνδικαλιστικής συνείδησης.

8.

Η κατάρτιση και η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

9.

Η οργάνωση ψυχαγωγικών , επιμορφωτικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

10.

Η ίδρυση Επιτροπών για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών και καταστατικών σκοπών του.

11.

Η υποβοήθηση των μελών του σε οποιοδήποτε ηθικό, δίκαιο και νόμιμο θέμα τους.

 

Άρθρο 4
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Βασική αρχή του Συλλόγου είναι η δημοκρατική λειτουργία του, που εξασφαλίζει σε κάθε μέλος του το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε ζήτημα της ζωής, της δράσης και της εξέλιξης του Συλλόγου. Ο Σύλλογος διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του και γενικά λειτουργεί για την υλοποίηση των σκοπών του, απόλυτα, ανεξάρτητα και αδέσμευτα, με μοναδικό πάντοτε γνώμονα τα συμφέροντα των μελών του.

 

Άρθρο 5
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τακτικά μέλη δικαιούνται να είναι όσοι ή όσες απασχολούνται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ.

 

Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.

Για να γίνει τακτικό μέλος του Συλλόγου ο εργαζόμενος, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Το Δ.Σ. υποχρεούται να εξετάσει την αίτηση στην πρώτη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί από την ημέρα υποβολής της. Αν η αίτηση απορριφθεί, δικαιούται ο αιτών να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.

2.

Το μέλος του οποίου λύεται η σύμβαση εργασίας με καταγγελία ή αμετάκλητη δήλωση παραίτησης από την εργασιακή του σχέση με την Τράπεζα, διαγράφεται από τη δύναμη των μελών του Συλλόγου, εκτός αν μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που λυθεί η σύμβαση, δηλώσει ότι επιθυμεί την παραμονή του / της ως μέλους, η οποία όμως δεν μπορεί να παραταθεί πέρα των έξι μηνών από το χρόνο διακοπής της εργασιακής σχέσεως.
Κατ΄ εξαίρεση και μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση δεν διαγράφεται από τη δύναμη του συλλόγου το μέλος που απολύθηκε και άσκησε αγωγή ακύρωσης της απόλυσής του.
Δεν αποτελεί λόγο διαγραφής η μη καταβολή της συνδρομής εκείνων των μελών που δεν μισθοδοτούνται είτε διότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, είτε διότι βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές, είτε διότι απολύθηκαν και προσέφυγαν στα δικαστήρια, είτε διότι τους επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή στέρησης των αποδοχών.

 

Άρθρο 7
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Τα μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς τα συμφέροντα του Συλλόγου ή καθυστερούν αδικαιολόγητα την καταβολή της συνδρομής τους πάνω από 4 μήνες ή που ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους για την επίτευξη προσωπικών ωφελειών ή δε συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, υπόκεινται στις ακόλουθες ποινές:
α) Παρατήρηση
β) Έκπτωση από αξίωμα (απαγγελία μορφής).
γ) Διαγραφή από τη δύναμη του Συλλόγου

2.

α) Η ποινή της παρατήρησης σε βάρος των απλών μελών επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η ποινή της διαγραφής από τη δύναμη του Συλλόγου επιβάλλεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Οι ποινές σε βάρος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση που στην πρώτη της συνεδρίαση επιλαμβάνεται του παραπτώματος μετά από έγγραφη αναφορά, είτε τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της Ελεγκτικής επιτροπής είτε του 1/10 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου η οποία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της, αφού προηγουμένως κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εκείνον που κατηγορείται.

δ) Για να επιβληθούν οι ποινές της έκπτωσης από το αξίωμα ή της διαγραφής, πρέπει στη Γενική Συνέλευση να παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και να επιτευχθεί πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ε) Για να επιβληθεί έγκυρα οποιαδήποτε ποινή, το μέλος που κατηγορείται καλείται να λάβει πλήρη γνώση της εναντίον του κατηγορίας και να παραλάβει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο αναφέρεται σε αυτόν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση. και του δίδεται χωρίς χρονικούς περιορισμούς το δικαίωμα να αναπτύξει τους υπερασπίσει τον εαυτό του.

στ) Οι πειθαρχικές αποφάσεις είναι πάντοτε αιτιολογημένες και λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

 

Άρθρο 8
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.

Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Οι μηνιαίες συνδρομές, όπως επίσης και οι εθελοντικές εισφορές των μελών.
β) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Συλλόγου.
γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
δ) Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και γενικώς από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

2.

Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς και των ποσών για την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και του απεργιακού Ταμείου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα ποσά αυτά παρακρατούνται εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε, ως εργοδότριας, από τις αποδοχές των μελών και αποδίδονται στο Σύλλογο.

3.

Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις γίνονται επωνύμως. Διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

4.

Κληρονομιές και κληροδοσίες γίνονται δεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής.

5.

Ο Σύλλογος δέχεται οικονομικές ενισχύσεις από την Τράπεζα, μόνον όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν κοινωφελείς σκοποί του.

 

Άρθρο 9
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

1.

Ο Σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:
α) Μητρώου μελών, που αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.
β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
γ) Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Ταμείου όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
ε) Περιουσίας όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.

2.

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.

 

Άρθρο 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1.

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) Συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυξάνονται σε εννέα (9) στην περίπτωση που εγγραφούν στο μητρώο του πάνω από πεντακόσια (500) μέλη και σε έντεκα (11) εάν τα εγγεγραμμένα μέλη υπερβούν τα χίλια (1.000).

2.

Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθο και τιμητικό. Ευνόητο είναι ότι τα έξοδα που πραγματοποιούνται από τα μέλη του Δ.Σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους βαρύνουν το Ταμείο του Συλλόγου.

3.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σύλλογο. Μπορούν να ανακληθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση ή από την έκτακτη, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 3. Σε περίπτωση απόδοσης μομφής από τη Γενική Συνέλευση σε ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου.

4.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για μια τριετία, που μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να παραταθεί για ακόμη δύο (2) μήνες, αν ανακύψει σοβαρό κώλυμα που εμποδίζει την έγκαιρη εκλογή νέου Δ.Σ..

5.

Σε περίπτωση αποχώρησης ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του, διάρκειας μεγαλύτερης του τριμήνου, ή σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής του από τρεις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε θεωρείται ότι παραιτήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί διά του Προέδρου ή του αναπληρωτή του τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα υποψήφιο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη το μέλος που αποχώρησε ή εξέπεσε, να καταλάβει την αντίστοιχη έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερα των πέντε (5) μελών εάν είναι επταμελές, με λιγότερα των έξι (6) μελών εάν είναι εννιαμελές και με λιγότερα των επτά (7) μελών εάν είναι εντεκαμελές. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, μείνουν ολιγότερα αυτών που προβλέπονται στην αμέσως προηγούμενη διάταξη οφείλουν, μέσα σ ένα μήνα, να προβούν στις προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέων μελών προς συμπλήρωση του Δ.Σ. Αν εκλείψουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος του Συλλόγου νομιμοποιείται να ζητήσει το διορισμό προσωρινής Διοίκησης που θα διενεργήσει εκλογές. Το ίδιο ισχύει και όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέμειναν αμελήσουν να κινήσουν τη διαδικασία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία έληξε, αδρανεί και δεν προβαίνει στις καταστατικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ..

 

Άρθρο 11
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη αίτησή τους στην οποία περιλαμβάνουν τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν, επιδίδεται στα μέλη του Δ.Σ. 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Στα πρακτικά γράφονται και οι γνώμες αυτών που μειοψήφησαν.

2.

Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις απαιτείται η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών εάν το Δ.Σ. είναι επταμελές, έξι (6) τουλάχιστον μελών εάν το Δ.Σ. είναι εννιαμελές και επτά (7) τουλάχιστον μελών εάν το Δ.Σ. είναι εντεκαμελές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Θέματα που προτείνονται από μέλη του Συλλόγου εγγράφως, συζητούνται υποχρεωτικά το βραδύτερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους.
Σε περίπτωση διαφωνίας, ως προς τη σειρά συζήτησης των θεμάτων, η προτεραιότητα κανονίζεται με πλειοψηφία. Όσα δεν συζητηθούν εισάγονται κατά προτεραιότητα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.

Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο, με βάση τους Νόμους και το Καταστατικό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.

Προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, την συγκαλεί και εκτελεί τις αποφάσεις της.

2.

Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.

3.

Συντάσσει, το πρώτο τρίμηνο καθενός έτους, τον ετήσιο απολογισμό, ισολογισμό για το περασμένο έτος και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

4.

Παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

5.

Ζητεί από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών το διορισμό Δικαστικού Αντιπροσώπου στις περιπτώσεις που, από το νόμο, απαιτείται η παρουσία του. Στους εκτός Αττικής νομούς η αίτηση υποβάλλεται από τον εκλεγμένο αντιπρόσωπο ή, αν δεν υπάρχει, από τον εξουσιοδοτημένο από το Διοικ. Συμβούλιο.

6.

Προβαίνει, κατά την κρίση του, στη σύσταση επιτροπών μελέτης συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν το Σύλλογο. Οι μελέτες των επιτροπών είναι συμβουλευτικές.

7.

Μπορεί να εκδίδει ενημερωτικό δελτίο ή εφημερίδα.

8.

Αποφασίζει και προετοιμάζει συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις και άλλες εκδηλώσεις με στόχο την επίτευξη συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού αυτού και της Εργατικής Νομοθεσίας για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.

9.

Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση κανονισμούς, που ρυθμίζουν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου.

10.

Παίρνει μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συλλόγου που διώχτηκε για συνδικαλιστική δράση και καταγγέλλει τις παραβιάσεις των προστατευτικών διατάξεων για τα μέλη του Συλλόγου.

11.

Γενικά συντονίζει τις εργασίες του Σωματείου στα πλαίσια του σκοπού του.

 

Άρθρο 13
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1.

Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες γενικά τις σχέσεις με τις Κρατικές Αρχές, απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και στα Δικαστήρια όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου προεδρεύει, και καταρτίζει με τη βοήθεια του Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και όλα τα εξερχόμενα έγραφα. Προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. κατανέμει τις εργασίες στα μέλη και ελέγχει την πορεία των εργασιών τους.

2.

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των καθηκόντων του. Στην ιδιαίτερη αρμοδιότητά του ανήκει η κινητοποίηση των μελών.

3.

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει την υπηρεσιακή συγκρότηση του Γραφείου του Συλλόγου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, επιβλέπει την τήρηση του πρωτοκόλλου και προσυπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και το Αρχείο. Μεριμνά για την τήρηση του βιβλίου των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, του Βιβλίου των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Μητρώου των μελών. Βοηθά τον Πρόεδρο στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει για τη συγκέντρωση στοιχείων, χρήσιμων και σχετικών με τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

4.

Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα
Ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των καθηκόντων του. Στην ιδιαίτερη αρμοδιότητά του ανήκει ο τομέας αλληλεγγύης.

5.

Αρμοδιότητες Ταμία
α) Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των πόρων του Συλλόγου, ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα, υπογραμμένα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, τηρεί τα βιβλία Ταμείου και περιουσίας του Συλλόγου, και γενικώς επιμελείται των οικονομικών του Συλλόγου.

β) Συντάσσει τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό και τους υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

γ) Εισηγείται στο Δ.Σ. την επωφελέστερη τοποθέτηση των χρημάτων του Συλλόγου και φροντίζει για την ορθή διακίνησή τους μέσω των Τραπεζικών Λογαριασμών.

δ) Αναλαμβάνει χρηματικά ποσά με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον ίδιο και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

ε) Είναι υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου και φροντίζει για τη συντήρησή της.

στ) Αναπληρώνεται, σε περίπτωση μακράς απουσίας του λόγω ασθενείας του ή κωλύματος, από Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου.

6.

Αρμοδιότητες Συμβούλων
Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στους Συμβούλους ιδιαίτερα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

 

Άρθρο 14
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και οι Αντιπρόσωποι
για τα συνέδρια της Ο.Τ.Ο.Ε. και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου.
Η εκλογή των αντιπροσώπων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού,
των καταστατικών των δευτεροβάθμιων οργανώσεων και του Νόμου.

 

Άρθρο 15
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι όργανο του Συλλόγου που έχει ως έργο της τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικώς την εποπτεία της περιουσιακής κατάστασης του Συλλόγου.

2.

Αποτελείται από τρία μέλη, που επίσης δεν αμείβονται, και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, που εκλέγεται μεταξύ των μελών με μυστική μεταξύ τους ψηφοφορία, και δυο Ελεγκτές.

3.

Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.

Η Ε.Ε. συντάσσει κάθε έτος, μετά την κατάρτιση του Ισολογισμού και του απολογισμού, έκθεση την οποία υποβάλει στη Γενική Συνέλευση.

5.

Ο Ταμίας υποχρεούται να διαθέτει το βιβλίο Ταμείου και τα άλλα παραστατικά έγγραφα στην Ελεγκτική Επιτροπή, όταν το ζητήσει, και να παρέχει σε αυτήν οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή εξήγηση.

Άρθρο 16
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.

Ανώτατο όργανο: Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Ασκεί εποπτεία σε όλα τα άλλα όργανα και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2.

Σύγκληση: Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον τόπο και στο χρόνο και με τις διαδικασίες που κατά την εκτίμησή του διευκολύνουν την μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών. Στην σχετική πρόσκληση ανακοινώνεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος σύγκλησης. Η πρόσκληση, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 1, γνωστοποιείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες με ανάρτησή της στους πίνακες ανακοινώσεων του Συλλόγου και στους χώρους εργασίας.

3.

Απαρτία: Η Γ.Σ. έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το 35% τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία κατά την οριζόμενη ημέρα η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για να πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο και στην ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία αρκεί η παρουσία του 25% των μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα, ώρα και τόπο, κατά την οποία αρκεί η παρουσία του 20% των μελών. Αν και σε αυτή την περίπτωση δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται με όσα μέλη παρευρίσκονται και δύναται να θέσει τα προς απόφαση θέματα σε πανελλαδική ψηφοφορία.

4.

Ανεπίτρεπτη εκπροσώπηση. Στις Γεν. Συνελεύσεις απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών και δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση με εξουσιοδοτήσεις.

5.

Προεδρείο: Τις εργασίες της Γεν. Συνέλευσης διευθύνει το Προεδρείο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, οι οποίοι εκλέγονται με ανάταση των χεριών. Τα μέλη του Προεδρείου υπογράφουν τα πρακτικά που τηρήθηκαν.

6.

Αποφάσεις: Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση. Ποτέ δια βοής. Οι αποφάσεις όμως που αναφέρονται σε θέματα εμπιστοσύνης, εκλογής οργάνων, έγκρισης λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξης απεργίας, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορίας. Διαφορετικά είναι άκυρες.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που, από το Καταστατικό αυτό και τους Νόμους, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

7.

Ειδική απαρτία και πλειοψηφία: Για θέματα που η Γ. Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, αν δεν ορίζονται μεγαλύτερα ποσοστά απαιτείται η παρουσία του 1/4 τουλάχιστον των μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

8.

Τακτική Γενική Συνέλευση: Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν συμπληρωθεί ένα έτος από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής των εργασιών της προηγούμενης. Στη Συνέλευση αυτή υποβάλλεται για έγκριση ο απολογισμός (διοικητικός και οικονομικός), ο Ισολογισμός και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος που πέρασε, καθώς και ο Προϋπολογισμός για το έτος που άρχισε.
Στην ίδια Γενική Συνέλευση συζητούνται τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και τα θέματα που υπέβαλαν στο Δ.Σ. πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση, με αίτησή τους, μέλη που ο αριθμός τους ισούται με το 1/10 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου..

9.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει την σύγκλησή της απαραίτητη.
– Όταν ζητηθεί από το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν.
– Όταν ζητηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή, με έγγραφο στο οποίο αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

 

Άρθρο 17
Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

1.

Προτού το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώσει τρία (3) έτη από την ημέρα που εκλέχτηκε, συγκαλεί την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών η οποία, πλέον της συζήτησης και έκδοσης αποφάσεων επί των θεμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 16, θα εκλέξει τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε) και με απόφασή της θα ορίσει τη διαδικασία και το χρόνο διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των Αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

2.

Συνδυασμοί – Υποψηφιότητες. Στις εκλογές οι υποψήφιοι συμμετέχουν είτε στα πλαίσια συνδυασμών είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε στα πλαίσια κοινού ψηφοδελτίου.

α) Η υποψηφιότητα υποβάλλεται με έγγραφη δήλωση στην Κ.Ε.Ε. Εκτός της ατομικής δήλωσης, υποβάλλεται και κοινή δήλωση κατάρτισης συνδυασμού (ψηφοδέλτιο), στην οποία αναφέρεται ο τίτλος του συνδυασμού και το, για κάθε όργανο, ονοματεπώνυμο των υποψηφίων. Κοινή δήλωση απαιτείται και για την κατάρτιση κοινού ψηφοδελτίου. Διαφορετικά θεωρείται ότι οι ενδιαφερόμενοι θέτουν υποψηφιότητα ως μεμονωμένοι.

3.

Εφορευτική επιτροπή – καθήκοντα
α) Τη γενική ευθύνη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων και ανακήρυξη των επιτυχόντων, έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) η οποία απαρτίζεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο ως Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη με ένα (1) αναπληρωματικό τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

β) Η ψηφοφορία διεξάγεται μυστικά και με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η ΚΕΕ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του καταστατικού και του ν. 1264/82.

Άρθρο 18
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.

Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, ως εξής:

α) Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των Αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

β) Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από τον εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα, ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

γ) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

δ) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

ε) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μια έδρα ή από έναν Αντιπρόσωπο.

στ) Στις περιπτώσεις ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

2.

Ευνόητο είναι ότι, στην περίπτωση του κοινού ψηφοδελτίου, ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Στις περιπτώσεις ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

3.

Τα μέλη που ακολουθούν κατά σειρά προτίμησης και σε ίσο αριθμό μελών με εκείνον που προβλέπεται για κάθε όργανο, ανακηρύσσονται επιλαχόντες και καλούνται να αναπληρώσουν τη θέση του μέλους που παραιτείται ή εκπίπτει της ιδιότητάς του.

 

Άρθρο 19
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

1.

Τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέχτηκαν συνέρχονται στην πρώτη τους συνεδρίαση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη τους με πρωτοβουλία του συμβούλου που πήρε τους περισσότερους σταυρούς μεταξύ όλων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ο οποίος και προεδρεύει στη συνεδρίαση αυτή, και εκλέγουν, με μυστική μεταξύ τους ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Μετά τη συγκρότηση του σε σώμα, το νέο Δ.Σ. συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση μαζί με το παλιό Δ.Σ. κατά την οποία γίνεται η παραλαβή και παράδοση των εγγράφων, των βιβλίων και των οικονομικών στοιχείων του Συλλόγου και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο.
Μετά και τη διαδικασία αυτή, το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.

2.

Με τη διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου και με την πρωτοβουλία του μέλους που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε Σώμα και η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια αναλαμβάνει τα καθήκοντά της.

3.

Στην περίπτωση που ο Σύμβουλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους δεν πάρει την πρωτοβουλία μέσα σε (8) ημέρες να συγκαλέσει τα μέλη του Δ.Σ. ή αντίστοιχα της Ελεγκτικής Επιτροπής, αυτό γίνεται από τον επιμελέστερο Σύμβουλο.

4.

Σε περίπτωση που ισοψηφούν σύμβουλοι διαφορετικών συνδυασμών, η πρωτοβουλία ανήκει σε εκείνον ο οποίος προέρχεται από το συνδυασμό που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.

 

Άρθρο 20
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων σε πανελλαδική ψηφοφορία την οποία κηρύττει η Γενική Συνέλευση.

2.

Για την ενοποίηση του Συλλόγου με άλλη συνδικαλιστική οργάνωση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με το 1/5 τουλάχιστο των μελών και η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

Άρθρο 21
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

2.

Ο Σύλλογος ανήκει στην Ο.Τ.Ο.Ε. και το Ε.Κ.Α.

3.

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή, αναγράφεται κυκλικά η επωνυμία του Συλλόγου και στο μέσο έχει την ημερομηνία ιδρύσεώς του.

4.

Τα έγγραφα του Συλλόγου, οπουδήποτε και αν απευθύνονται, φέρουν στο πάνω μέρος:
– Την πλήρη επωνυμία, την ακριβή διεύθυνση και την έδρα του Συλλόγου.
– Τον αριθμό της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών που επικύρωσε την ίδρυσή τoυ, και
– Τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες ανήκει.

5.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, το ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας που μένει και το αρχείο του, δίνονται στην Ο.Τ.Ο.Ε.

 

Αθήνα, 28.5.2003