Mon, 15 April 2024

Αγαπητοί συνάδελφοι,

             Συνεχίζοντας την ενημέρωση για το περιεχόμενο της πρότασης του Συλλόγου για τον Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας και τη σημασία των αλλαγών που φιλοδοξεί να επιφέρει στην οργάνωση της εργασίας στην Τράπεζα, σας παραθέτουμε από σήμερα διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου, ανά ρυθμιστικό πεδίο, σε αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος σήμερα Κανονισμού.

            Αναμένουμε και τις δικές σας προτάσεις – παρατηρήσεις προκειμένου, να διαμορφώσουμε το τελικό σχέδιο της πρότασής μας προς την Τράπεζα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                    

                              Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                          Εμμανουήλ Μπεμπένης                              Ισίδωρος Γοίλιας   

 

Πρόταση Κανονισμού Εργασίας Σ.Ε.Υ.Τ.Κ.Ε

ΑΡΘΡΟ 7

Μεταθέσεις – Αποσπάσεις

•1.    Ανεξάρτητα από τον τόπο και τη μονάδα στην οποία αρχικά παρείχαν τις υπηρεσίες τους, η  Τράπεζα δύναται, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, να μετακινεί, να μεταθέτει ή να αποσπά προσωρινά υπαλλήλους στα διάφορα τμήματα, διευθύνσεις, θέσεις και εργασίες του ιδίου ή άλλων καταστημάτων και υπηρεσιών της.

•2.    Για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν σε καταστήματα ή υπηρεσίες της και που δεν μπορούν να καλυφθούν με εσωτερική μετακίνηση υπαλλήλου της ίδιας μονάδας, η Τράπεζα κοινοποιεί προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλο το προσωπικό και εξαντλεί τις δυνατότητες κάλυψης των κενών θέσεων από εργαζόμενους που υποβάλλουν αίτηση μεταθέσεως και διαθέτουν τα απαραίτητα για τη θέση προσόντα. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε η κενή θέση δύναται, κατόπιν εισήγησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να καλυφθεί κατά προτεραιότητα ως εξής:

•i)            Με μετάθεση υπαλλήλου  που υπηρετεί στην ίδια πόλη και, προκειμένου περί του Λεκανοπεδίου Αττικής, σε απόσταση μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε χιλιομέτρων, η οποία καλύπτεται με τη χρήση κατ’  ανώτατο όριο δυο δρομολογίων μέσων αστικών συγκοινωνιών εκ των οποίων το ένα μετρό ή άλλως με τη χρήση δυο δρομολογίων αστικών συγκοινωνιών, οποιασδήποτε κατηγορίας. Εφόσον, μετά τη μεταβολή του τόπου απασχόλησής του, ο εργαζόμενος κάνει χρήση δύο δρομολογίων αστικών συγκοινωνιών, η Τράπεζα του παρέχει κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

•ii)          Με μετάθεση υπαλλήλου που υπηρετεί σε άλλη πόλη εντός των ορίων του ίδιου Νομού και, προκειμένου περί του Λεκανοπεδίου Αττικής, σε απόσταση μεγαλύτερη των δεκαπέντε χιλιομέτρων. Με συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης καθορίζεται το ύψος χιλιομετρικής αποζημίωσης που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή στο μετατιθέμενο υπάλληλο.

iii) Με προσωρινή απόσπαση υπαλλήλου που υπηρετεί σε άλλη πόλη και Νομό. Η απόσπαση δε μπορεί να γίνεται για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών.  Νέα μετάθεση ή απόσπαση χωρίς αίτημα ή συναίνεση του υπαλλήλου δε μπορεί να γίνει πριν παρέλθει τριετία από την τελευταία ημέρα που έληξε η προηγούμενη μετάθεση ή απόσπαση. Παράταση της απόσπασης είναι επιτρεπτή μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του εργαζόμενου.

•3.    Σε περίπτωση μετάθεσης ή απόσπασης υπαλλήλου, οι αρμοδιότητες που θα του ανατίθενται θα είναι τουλάχιστον ισότιμες των καθηκόντων που του είχαν ανατεθεί μέχρι τη χρονική στιγμή της μεταβολής του τόπου απασχόλησης.

•4.    Εάν για την κάλυψη κάποιας θέσεως απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ικανότητες ή και εκπαίδευση και δεν μπορεί να καλυφθεί με μετάθεση ή απόσπαση ή εάν η εκπαίδευση υπαλλήλου για την κάλυψη της θέσης αυτής απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε η Τράπεζα προβαίνει σε πρόσληψη νέου ατόμου.

•5.    Ανεξάρτητα από την ανωτέρω διαδικασία κάλυψης των εκάστοτε υπηρεσιακών κενών, κάθε εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί αιτιολογημένα τη μετακίνηση ή μετάθεσή του σε άλλη υπηρεσία, εφόσον έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο έτη υπηρεσίας στην ίδια θέση. Η αίτηση αυτή κρίνεται από τη Διοίκηση στο πλαίσιο των οργανωτικών της σχεδιασμών λαμβανομένων υπόψη των εκτιθέμενων από τον εργαζόμενο λόγων.

•6.     Σε κάθε περίπτωση, κατά την επιλογή του μετατιθέμενου ή αποσπώμενου λαμβάνονται υπόψη η προσωπική και οικογενειακή κατάστασή του, η εγγύτητα του τόπου κατοικίας του, καθώς και η επαγγελματική ικανότητα που διαθέτει για την κατάληψη της θέσης στην οποία μετατίθεται.

•7.    Η πράξη της μετάθεσης ή απόσπασης υπαλλήλου κοινοποιείται στην υπηρεσία του μετατιθέμενου/αποσπώμενου και ο αρμόδιος προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την κοινοποίησή της στον υπάλληλο. Ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να εμφανιστεί προς ανάληψη υπηρεσίας στον τόπο και τη θέση όπου μετατίθεται/αποσπάται, μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της μετάθεσης/απόσπασης. Στην αντίθετη περίπτωση θεωρείται αδικαιολογήτως απών με όλες τις εντεύθεν συνέπειες.

•8.    Σε περίπτωση μετάθεσης ή προσωρινής απόσπασης υπαλλήλου σε άλλη πόλη, η Τράπεζα καλύπτει τις τυχόν επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν γι’ αυτόν, όπως: Τα έξοδα ταξιδιού, εγκατάστασης, μετακόμισης της οικοσκευής και διαμονής των ιδίων και της οικογένειάς τους στη νέα τους κατοικία, επί τη προσκομίσει των σχετικών τιμολογίων ή άλλων κατάλληλων παραστατικών. Με απόφαση της Διοίκησης είναι δυνατόν, όπου τούτο είναι αναγκαίο, να χορηγούνται στο μετατιθέμενο ή αποσπώμενο υπάλληλο, ύστερα από αίτησή του, προκαταβολές μισθών προς διευκόλυνση της μετεγκατάστασής του. Επίσης η Τράπεζα χορηγεί στο μετατιθέμενο ή προσωρινά αποσπώμενο υπάλληλο άδεια μετ’ αποδοχών πέντε (5) εργασίμων ημερών για την εξεύρεση κατοικίας.

Ισχύων Κανονισμός Εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

 

ΑΡΘΡΟ 13

Μεταθέσεις – Αποσπάσεις

1.         Ανεξάρτητα από τον τόπο και τη μονάδα στην οποία πρόσφεραν αρχικά, ή προσφέρουν μεταγενέστερα τις υπηρεσίες τους, η Τράπεζα δικαιούται να μεταθέτει και μετακινεί ελευθέρα τους υπαλλήλους της δίχως αποζημίωση τους στα διάφορα τμήματα, διευθύνσεις, θέσεις και εργασίες της καθώς και από το ένα Κατάστημα της στο άλλο. Είναι επίσης δυνατή, κατά τις κείμενες διατάξεις, η προσωρινή μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων σε οποιαδήποτε θέση ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας ή σε υπηρεσία εταιρείας του Ομίλου στο οποίο συμμετέχει η Τράπεζα, στην ίδια πόλη ή άλλη πόλη εντός των ορίων του Νομού στον οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Η ευρύτερη περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένου και του Ν. Πειραιά θεωρείται ίδια πόλη.

Η μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλου σε θέση ή υπηρεσία θυγατρικής εταιρίας της Τράπεζας ή του Ομίλου αυτής γίνεται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και χωρίς να παραβλάπτονται ή να καταργούνται τα δικαιώματα του ως υπαλλήλου της Τράπεζας.

Η πράξη της μετάθεσης κοινοποιείται στην υπηρεσία του μετατιθέμενου και ο αρμόδιος προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση της στον υπάλληλο. Ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να εμφανιστεί προς ανάληψη υπηρεσίας στον τόπο και θέση στην οποία μετατίθεται, μέσα σε 20 εργάσιμες μέρες από την κοινοποίηση της μετάθεσης. Στην αντίθετη περίπτωση, θεωρείται αδικαιολογήτως απών, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες.

Σε περίπτωση μετάθεσης ή απόσπασης υπαλλήλου σε άλλη πόλη, η Τράπεζα καλύπτει τις τυχόν επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις του που θα προκύψουν από τη μετακίνηση του αυτή.

2.        Η Τράπεζα δικαιούται για την κάλυψη προσωρινών ή επειγουσών ή άμεσων ή εξαιρετικών αναγκών Καταστημάτων άλλων πόλεων, να αποσπά σε οποιαδήποτε θέση άλλης πόλης, υπαλλήλους για περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε μηνών. Παράταση της παραπάνω περιόδου προσωρινής απόσπασης, είναι δυνατή μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του υπαλλήλου.

3.        Στις περιπτώσεις μετάθεσης ή απόσπασης για την επιλογή του υπάλληλου λαμβάνεται υπόψη η προσωπική, υπηρεσιακή και οικογενειακή του κατάσταση.

4.        Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα σε έκτακτες περιπτώσεις κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών της, να αποστέλλει προσωρινά υπαλλήλους της εκτός των ορίων του τόπου παροχής εργασίας τους, καλύπτοντας τα σχετικά έξοδα.

5. Μετάθεση μπορεί να γίνει και μετά από αίτηση του υπαλλήλου.