Sat, 20 July 2024

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Ωράριο εργασίας θεωρείται ο αριθμός των ωρών που επιτρέπεται να προσφέρει ο εργαζόμενος τις υπηρεσίες του σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση.  Νόμιμο ωράριο είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των μισθωτών και είναι υποχρεωτικές. Έτσι, μόνο μικρότερα ωράρια είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν.  

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ

 Ο χρόνος εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων είναι 37 ώρες εβδομαδιαίως και οι ώρες συναλλαγής με το κοινό είναι 32. Από 1-9-2002 τα αντίστοιχα ωράρια διαμορφώνονται  ως ακολούθως: 

Ωράριο εργασίας: Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη: 7:45 – 15:15

Παρασκευή:   7:45 – 14:45  

Ωράριο συναλλαγών: 

Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη: 08:00 – 14:30

Παρασκευή:   08:00 – 14:00  

                                                                    (άρθρο 5 ΣΣΕ 2002 – 2003)  

 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ  

Οι γυναίκες τραπεζοϋπάλληλοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο ωρών για τα δύο πρώτα έτη από τον τοκετό και μιας ώρας για τα επόμενα δύο έτη.

Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται με πλήρη απασχόληση ένας απ’ αυτούς που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους, δικαιούται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο ωρών για τα δύο πρώτα έτη από τον τοκετό και μιας ώρας για τα επόμενα δύο έτη (ΣΣΕ 1997-1998 άρθρο 8).

Σωρευτική χορήγηση μειωμένου ωραρίου για τον θηλασμό και την φροντίδα των τέκνων

Αναφορικά με τα μέτρα εφαρμογής της ρύθμισης του άρθρου 12 της από 30.6.2004 κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών και του άρθρου 9 της από 24.5.2004 ΕΓΣΣΕ, συμφωνούνται ειδικότερα τα ακόλουθα:

Διαδικασία – Προϋποθέσεις: Ισχύουσας κατά τα λοιπά τής ρύθμισης του άρθρου 12 της από 30.6.2004 κλαδικής σ.σ.ε. ΟΤΟΕ – Τραπεζών και του άρθρου 9 της από 24.5.2004 ε.γ.σ.σ.ε., η Τράπεζα θα χορηγεί τμήμα τού μειωμένου ωραρίου φροντίδας και θηλασμού τέκνων υπό τη μορφή σωρευτικής, συνεχόμενης άδειας δύο (2) μηνών σε κάθε νέα μητέρα που αιτείται τούτο εγγράφως, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

          (α) Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τής Τράπεζας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της άδειας λοχείας (όχι τοκετού) και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της σωρευτικής, συνεχόμενης άδειας.

          (β) Στη λήξη τής άδειας τοκετού – λοχείας, η εργαζόμενη θα πρέπει να λάβει την αναλογία κανονικής άδειας τρέχοντος έτους που θα δικαιούται μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στη λήξη τής εν λόγω αναλογίας κανονικής άδειας, θα λαμβάνει τη δίμηνη σωρευτική, συνεχόμενη άδεια, υπό την επιφύλαξη της περ. (δ) του παρόντος άρθρου.

          (γ) Με την εξαίρεση των εργαζόμενων που γέννησαν από 1.1.2009 μέχρι σήμερα και υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω περ. (δ), θα πρέπει να μη μεσολαβεί χρονικό διάστημα επανάληψης της εργασίας μεταξύ τής άδειας τοκετού – λοχείας, της αναλογίας κανονικής άδειας τρέχοντος έτους και της δίμηνης σωρευτικής, συνεχόμενης άδειας. Η δίμηνη σωρευτική, συνεχόμενη άδεια θα λαμβάνεται σε συνέχεια της αναλογίας κανονικής αδείας τρέχοντος έτους, που θα λαμβάνεται σε συνέχεια της άδειας τοκετού – λοχείας, χωρίς διακοπή.

          (δ) Η δίμηνη σωρευτική, συνεχόμενη άδεια δεν θα χορηγείται σε εργαζόμενη σε κατάστημα, ενόσω άλλη εργαζόμενη στο ίδιο κατάστημα απουσιάζει για οιονδήποτε λόγο αναγόμενο σε μητρότητα (π.χ. άδεια τοκετού και λοχείας, ή / και σωρευτική συνεχόμενη άδεια, ή / και άδεια άνευ αποδοχών, ή / και άδεια προστασίας μητρότητας κ.ά.), ούτε σε εργαζόμενη σε υπηρεσία ενόσω δύο (2) άλλες εργαζόμενες στην ίδια υπηρεσία απουσιάζουν για οιονδήποτε λόγο αναγόμενο σε μητρότητα κατά τα προαναφερθέντα. Στις περιπτώσεις αυτές η εργαζόμενη δεν θα χάνει την άδεια, αλλά θα επιστρέφει στην εργασία της και θα τη λαμβάνει, κατά σειρά προτεραιότητας, μετά από την επιστροφή τής συναδέλφου ή των συναδέλφων της που απουσίαζαν, κατά τα ανωτέρω, ήδη πριν από αυτήν. Ειδικώς συμφωνείται ότι αν η χορήγηση άδειας σε εργαζόμενη είναι κατά νόμον υποχρεωτική, τότε η υποχρεωτικώς χορηγούμενη άδεια θα χορηγείται κατά προτεραιότητα.

          (ε) Εκτός από τις περιπτώσεις καθυστέρησης χορήγησης της άδειας, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στην ανωτέρω περ. (δ) περιπτώσεις, θα ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα, κατά τη χρονολογική σειρά υποβολής τους.

          (στ) Εξυπακούεται ότι μετά από την επιστροφή από τη δίμηνη σωρευτική, συνεχόμενη άδεια του παρόντος άρθρου, η υπαγόμενη στην παρούσα μισθωτός, που θα έχει “χρησιμοποιήσει” τις “πρώτες” ώρες μειωμένου ωραρίου που κανονικά θα εδικαιούτο (π.χ. 8 εβδομάδες σωρευτικής, συνεχόμενης άδειας αντιστοιχούν σε 8 x 37,5 = 300 ώρες, ήτοι στα πρώτα 150 δίωρα μείωσης που θα λάμβανε κανονικά η εργαζόμενη και τα οποία “χρησιμοποίησε” ως άδεια), θα δικαιούται τού υπολοίπου τού μειωμένου ωραρίου θηλασμού και φροντίδας τέκνων που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις και ρυθμίσεις (μείον τις ώρες που αντιστοιχούν στη δίμηνη άδεια απουσίας, όπως προαναφέρθηκε).

(ζ) Η παρούσα ρύθμιση είναι ευνοϊκότερη αυτής τού άρθρου 12 τής από 30.6.2004 κλαδικής σ.σ.ε. ΟΤΟΕ – Τραπεζών και του άρθρου 9 της από 24.5.2004 ε.γ.σ.σ.ε., διότι με αυτήν ρυθμίζεται το δικαίωμα λήψης δίμηνης σωρευτικής, συνεχόμενης άδειας ανεξαρτήτως της εκάστοτε συγκατάθεσης του εργοδότη. Οι ρυθμίσεις τής ανωτέρω περ. (δ) του παρόντος άρθρου, αποσκοπούν ιδίως στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τής Τράπεζας και στην εντός των ορίων αυτών θέσπιση δικαιώματος λήψης τής σωρευτικής, συνεχόμενης άδειας, με βάση το αντικειμενικό δεδομένο τού χρόνου υποβολής τής αίτησης. Σε περίπτωση που η παρούσα ρύθμιση ήθελε επεκταθεί, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, χωρίς τη ρητή συμφωνία τής Τράπεζας, έστω και σε μία μισθωτό, πέραν των ορίων τής περ. (δ), τότε η παρούσα θα θεωρείται ως μηδέποτε καταρτισθείσα και τα μέρη θα επανέλθουν αποκλειστικώς στις ρυθμίσεις τού άρθρου 12 τής από 30.6.2004 κλαδικής σ.σ.ε. ΟΤΟΕ – Τραπεζών και του άρθρου 9 της από 24.5.2004 ε.γ.σ.σ.ε..

Της, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβλεπόμενης δίμηνης συνεχόμενης, σωρευτικής άδειας, δικαιούνται αποκλειστικώς οι εργαζόμενες στην Τράπεζα που γέννησαν ή θα γεννήσουν από την 1.1.2009 και εφεξής.

                         (Επιχειρησιασή Σύμβαση ΣΕΥΤΚΕ – Τράπεζας Κύπρου 2009, Άρθρο 9)