Sat, 20 July 2024

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΜΕ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ 50 ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΨΥΧΙΚΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι τρεις Σύλλογοι Εργαζομένων​​ (ΣΕΥΤΠΕ, ΕΣΕΤΠ και ΣΥΓΤΕ),​​ σταθερά προσανατολισμένοι στην υπεράσπιση των θέσεων εργασίας απέναντι στους αντεργατικούς σχεδιασμούς της Διοίκησης, απέστειλαν κοινή επιστολή, την οποία και σας κοινοποιούμε, με την οποία​​ διεκδικούν το δικαίωμα στην πραγματική απασχόληση​​ των περίπου 50 εργαζομένων, προερχόμενων από καταστήματα του Δικτύου που έκλεισαν.​​ 

Οι συνάδελφοι αυτοί​​ έχουν ήδη υπερβεί τον (1) μήνα εκτός εργασίας,​​ με το ψευδεπίγραφο επιχείρημα ότι απουσιάζουν διαθέσιμες θέσεις στα γειτονικά καταστήματα.

Την ώρα που το Δίκτυο κυριολεκτικά στενάζει εξαιτίας της υποστελέχωσης, συνεχίζουμε να​​ αγωνιζόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη υπηρεσιακή αχρήστευση 50 πολύπειρων συναδέλφων μας, μέχρι την τελική τους δικαίωση!​​ 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

 

========================================================

image002.jpg@01D930C9

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Των:

1. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία​​ «Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς»,​​ που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 170, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

2. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία​​ «Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς»,​​ η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού, αρ. 20, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

3. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία:​​ «ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»,​​ η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Φιλικής Εταιρείας, αρ. 13, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

 

            Όπως γνωρίζετε άριστα, περίπου πενήντα τραπεζοϋπάλληλοι – εργαζόμενοι της Τράπεζας έχουν τεθεί και παραμένουν επί μακρό χρόνο, μετά το κλείσιμο των καταστημάτων που απασχολούνταν, σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας μετ’ αποδοχών. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι μας έχουν ήδη απευθύνει προς εσάς προφορικές και έγγραφες οχλήσεις, με τις οποίες αξιώνουν το δικαίωμά τους στην πραγματική απασχόληση ζητώντας την τοποθέτησή τους σε όμορα καταστήματα πλησίον του τόπου διαμονής τους.​​ Η παγίωση αυτής της κατάστασης με τη θέση των συναδέλφων μας σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας συνιστά ψυχικά εξουθενωτική πρακτική​​ που προσβάλλει ανεπανόρθωτα την επαγγελματική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια και το δικαίωμα τους στην προσωπικότητα.

            Κυρίως, όμως, η πρακτική σας αυτή συνιστά προσβολή του δικαιώματος των συναδέλφων μας στην πραγματική απασχόληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 656 ΑΚ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι λαμβάνουν τις αποδοχές τους ενώ βρίσκονται σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας. Όπως ορθά επισημαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4193/2012, «​​ Η εργασία αποτελεί κατ’ εξοχήν έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες της ανάπτυξης της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η αξίωση για μισθούς υπερημερίας δεν αρκεί από μόνη της για την προστασία του δικαιώματος της εργασίας. Έτσι, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, το δικαίωμα αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται χωρίς διακρίσεις σε όλους, ανεξαρτήτως του είδους της εργασίας που παρέχουν.​​ Ως εκ τούτου, περιεχόμενο της υποχρέωσης του εργοδότη για απασχόληση είναι η απασχόληση του εργαζομένου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης».​​ 

            Η νομοθετική αυτή ρύθμιση αποβλέπει στο γεγονός ότι ο μισθωτός ναι μεν δεν μπορεί να απαιτήσει από τον εργοδότη, να ασκεί το διευθυντικό του δικαίωμα κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο,​​ θα πρέπει ωστόσο να έχει δικαίωμα αντίδρασης αν αυτός δεν το ασκεί καθόλου.​​ Όπως είχε επισημανθεί και πριν την νομοθετική αυτή μεταρρύθμιση, η άρνηση πραγματικής αποδοχής της εργασίας προσβάλλει την αξιοπρέπεια (άρθρο 2 Συντάγματος) και την προσωπικότητα του μισθωτού (άρθρο 57 ΑΚ, 5 παρ. 1 Συντάγματος) και μάλιστα τούτο ισχύει όχι μόνο για μισθωτούς για τους οποίους η πραγματική απασχόληση είναι κρίσιμη για την επαγγελματική τους εξέλιξη, αλλά για όλους τους μισθωτούς.​​ Η μη πραγματική απασχόληση θίγει το δικαίωμα του μισθωτού για επαγγελματική πρόοδο και ανέλιξη και στερεί από αυτόν την ευκαιρία να αναπτύξει την προσωπικότητα του και να εξελίξει τις προσωπικές του ικανότητες και δεξιότητες.​​ 

            Περαιτέρω, δε, έχει κριθεί ότι «βλαπτική μεταβολή αποτελεί και η αδικαιολόγητη, ενώ δεν υπάρχει συμφέρον της επιχειρήσεως (χωρίς να συντρέχει υπηρεσιακή ανάγκη), τοποθέτηση του εργαζομένου ο οποίος μέχρι του χρόνου εκείνου κατείχε στην επιχείρηση θέση ευθύνης με αντικείμενο εργασίας σε θέση​​ χωρίς αντικείμενο εργασίας. Τέτοια τοποθέτηση του εργαζομένου, η οποία ουσιαστικώς συνιστά υπηρεσιακή αχρήστευσή του και περιαγωγή του σε τάξη αργομισθίας, επάγεται τη (σημαντική) ηθική του βλάβη και δικαιολογεί αξίωσή του προς χρηματική αξιοποίησή της» (οράτε ΕφΑθ 6889/2006, ΕλλΔνη 2008, 263. Πρβλ. ΑΠ 1762/2001, ΤΝΠΔΣΑ). Ως εκ τούτου, ο μισθωτός προστατεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 2112/1920 και μπορεί να θεωρήσει ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του την άρνηση της πραγματικής του απασχόλησης.

            Ως εκ τούτου, η θέση των συναδέλφων μας σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας μετ’ αποδοχών και η άρνηση αποδοχής των προσηκόντως προσφερόμενων υπηρεσιών τους συνιστά παράνομη συμπεριφορά που προσβάλλει το δικαίωμά τους στην προσωπικότητα (άρθρο 57 ΑΚ, 5 παρ. 1 Συντάγματος) και παράλληλα αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους. Επισημαίνεται ότι πέραν των ανωτέρω, το γεγονός ότι παρατείνετε το καθεστώς θέσης των συναδέλφων μας σε αναγκαστική άδεια συνιστά πέρα από παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά,​​ πολύ περισσότερο από τη στιγμή που υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες της Τράπεζας σε όμορα καταστήματα που τελούν σε λειτουργία.

            Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε όπως συμμορφούμενοι με την κείμενη εργατική νομοθεσία να προβείτε σε τοποθέτηση όλων των συναδέλφων μας που αυτή τη στιγμή τελούν σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας μετ’ αποδοχών σε όμορα καταστήματα πλησίον του τόπου διαμονής τους σύμφωνα με τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας τους.

 

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023

 

Για το Δ.Σ του ΣΕΥΤΠΕ 

             Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

 ​​ Μπεμπένης Εμμανουήλ                   ​​  Γοίλιας Ισίδωρος

 

Για το Δ.Σ του Ε.Σ.Ε.Τ.Π

Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

 Γουγούλης Γιώργος                       Τσιμρόγλου Αβραάμ

                                                                 ​​ 

                                     Για το Δ.Σ του Σ.Υ.Γ.Τ.Ε

       Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας​​ 

   Πολύζος Θεοφάνης                 Δεκούλος Βενετσιάνος